Akademický senát schválil Plán realizace strategického záměru

Akademický senát schválil Plán realizace strategického záměru

Strategický záměr univerzity na období 2021–2025 představuje nejdůležitější dlouhodobou strategii univerzity a připravený Plán realizace strategického záměru stanovuje způsob naplňování strategických cílů tak, aby na konci sledovaného období byly dosaženy předpokládané výsledky.

V  plánovaném  období  hodlá  ZČU  podporovat  a  rozvíjet  podmínky  pro  realizaci  studijních programů s důrazem na posílení interdisciplinarity a na rozvoj kompetencí relevantních pro 21. století. ZČU  pokrývá  široké  spektrum  oblastí  vzdělávání. S tím souvisí realizace základního i aplikovaného výzkumu ve vzájemné úzké vazbě v oblasti technických, přírodních, společenských i humanitních věd. Svojí tvůrčí činností ve výzkumu, vývoji, inovacích a umělecké tvorbě přispívá k prohloubení veřejně přístupných znalostí, k technologickému růstu, k řešení celospolečenských výzev a celkově k udržitelnému rozvoji.

Univerzita uplatňuje požadavky vysoké kvality ve všech svých činnostech, tj. v činnost ivzdělávací, výzkumné a umělecké, servisní i do oblasti vztahů s vnějšími partnery. V rámci této priority jsou rozvíjeny  aktivity  vedoucí  k naplnění  požadavků  komplexního  systému  zajišťování  kvality vzdělávací  a  tvůrčí  činnosti  a souvisejících  činností  i  vnitřního  hodnocení  kvality  vzdělávací a tvůrčí  činnosti  a souvisejících  činností ZČU.  Realizace  priority  je  klíčová  pro  úspěšnou implementaci požadavků pro institucionální akreditaci ve vybraných oblastech vzdělávání. Kvalita zajišťuje sebereflexi s cílem neustálého zlepšování služeb.

Celý Plán realizace strategického záměru je k dispozici na webu ZČU v Plzni.