Vizualizaci dalších analýz připravujeme.

Vizualizaci dalších analýz připravujeme.

PERIODICKÉ

 

Studentská anketa hodnocení servisních služeb

Anketa zaměřená na hodnocení servisních služeb probíhá v intervalech 3 let. Poslední proběhla v letním semestru akademického roku 2016/2017. Všichni studenti byli osloveni formou e-mailové komunikace a vyzváni k vyplnění ankety na portále IS/STAG.

Hodnoceny byly následující služby:

 •     STAG – STAG (el. index, zápis na termíny, předzápis, hodnocení kvality, prohlížení atd.).
 •     KNIHOVNA – Knihovní služby (zajištění literatury, výpůjční a rešeršní služby, podpora vzdělávání uživatelů).
 •     STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – Poskytování informací o studiu, poskytování studijního poradenství, zajišťování studijní agendy.
 •     ZAHRANIČÍ – Komplexní podpora zahraničních mobilit (obousměrná mobilita studentů, příležitosti, podpora, zajištění, zprostředkování zahraniční spolupráce, ERASMUS+).
 •     GASTRO – Gastronomické služby (stravování v menzách, doplňkový prodej v občerstvení a automatech).
 •     UBYTOVÁNÍ – Správa kolejí, provoz kolejí, přidělování ubytování, uzavírání smluv se studenty.

Respondenti se vyjadřovali k rozsahu, množství, kvalitě a efektivitě poskytované služby, dále zda je služba poskytnuta v přiměřeném čase a ke způsobům komunikace a vstřícnosti vůči uživatelům

leaflet3_1_BIGleaflet4_2_BIG.png

 

Analýza spokojenosti absolventů

se získanými a dosaženými kompetencemi v rámci studovaných programů na ZČU.

Šetření spokojenosti absolventů provádí ZČU každoročně. Analýza se zaměřuje na hodnocení relevance studijních programů prostřednictvím zpětné vazby od absolventů ZČU a jejich zaměstnavatelů ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce. Smíšený výzkum kombinující kvalitativní i kvantitativní přístupy využívá metod obsahové analýzy studijních programů, strojové čtení/machine learning (ML) umožňující detekci garantovaných kompetencí, dotazník a focus interview.

Detailní popis výsledků naleznete zde

Střední školy na Plzeňsku: motivace, preference, strategie studentů při výběru vysoké školy

Šetření zájmu o ZČU mezi potenciálními uchazeči provádí ZČU pravidelně v intervalu 5 let. Cílem výzkumu bylo zmapovat a analyzovat motivace, příčiny a okolnosti, které ovlivňují rozhodování studentů a studentek v posledních ročnících středních škol na Plzeňsku při výběru vysoké školy. Výzkum probíhal metodou censu, osloveni tedy byli studenti posledních ročníků všech středních škol, učilišť a jazykových škol na Plzeňsku. Vzorek byl rozšířen o vybraný soubor středních škol v Karlovarském kraji. Celkem bylo osloveno 68 škol a sebráno 2831 dotazníků. Návratnost dotazníků byla 72%.

Detailní popis výsledků naleznete zde

 

ERASMUS studenti (studující na ZČU)

Studenti jsou oslovováni s krátkým dotazníkem dvakrát během svého pobytu. Na jeho začátku je tázán především na svá očekávání a zdroje informací. Na konci pobytu se poté otázky více zaměřují na hodnocení samotného pobytu a studia na ZČU. Toto šetření je prováděno od roku 2018.

Detailní popis výsledků naleznete zde

 

Hodnocení předmětů

Po skončení každého semestru mohou studenti a studentky hodnotit kvalitu studovaných předmětů a to přímo v interním systému STAG. Kromě obecné spokojenosti s absolvováním předmětu mají studenti a studentky možnost hodnotit jednotlivé vyučující a jejich přístup, nároky kladené na předmět ve vztahu ke kreditovému ohodnocení a transparenci a spravedlnost jak ve sdělování podmínek studia, tak v jeho závěrečném hodnocení. V další části hodnotí dotazovaní jednotlivé znalosti a dovednosti, které si v předmětu osvojili a důvody případného neúspěchu. S výsledky této pravidelné ankety je pracováno dále garanty studijních programů, garanty a vyučujícími předmětů. Studující má možnost hodnocení odevzdat i pod svým jménem i anonymně.

Detailní popis výsledků naleznete zde

 

 

Zpětná vazba o studijní neúspěšnosti

Zpětná vazba o studijní neúspěšnosti je vyhodnocována formou krátkého dotazníku, který je odeslán neúspěšnému studujícímu v případě ukončení studia. Cílem je evidence zpětné vazby o důvodech a motivacích k ukončení a plánovité, systematické zlepšování služeb Západočeské univerzity ve vztahu ke studujícím.

Detailní přehled výsledků naleznete zde

Studijní neúspěšnost – souhrn z datového skladu

 

Hodnocení servisních služeb zaměstnanci

V každoročním dotazníkovém šetření je analyzována zpětná vazba od všech zaměstnanců ZČU. Dotazník vznikl dle vzoru z Oxfordu a Ghentu a byl upraven pro naše podmínky. Po úvodních obecných otázkách následují otázky na jednotlivá pracoviště/odbory. Detailní hodnocení je nabídnuto pouze respondentům, kteří s dotčeným pracovištěm během posledních 12 měsíců přišli pracovně do kontaktu.

Detailní otázky jsou zaměřeny na 3 kritéria služby:

 • Rychlost
 • Efektivita
 • Spokojenost

Šetření poběží v 3letých cyklech, během nichž jsou postupně ohodnocena všechna pracoviště. Každý rok zaměstnanci hodnotí jednu třetinu pracovišť. Tento 3letý cyklus je dokončen jako podklad k přípravě Dlouhodobého záměru.

1. rok (2019)

 • Ekonomický odbor
 • Odbor právní
 • Odbor transferu a smluvního výzkumu
 • Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV)
 • Univerzitní knihovna (včetně Oddělení vydavatelství a tiskových služeb)

 

Detailní popis výsledků pro rok 2019 naleznete zde

Detailní popis výsledků pro rok 2020 naleznete zde

Doplnění s komentáři:

On-line

2. rok (2020)

 • Provoz a služby
 • Odbor Studijní a pedagogická činnost
 • Odbor Vnější vztahy
 • Odbor Výzkum a vývoj
 • Projektové centrum

Detailní popis výsledků pro rok 2020 naleznete zde

3. rok (2021)

 • Personální odbor (OHR – Odbor lidských zdrojů)
 • Správa kolejí a menz ZČU
 • Odbor celoživotního vzdělávání
 • Odbor Kariérní centrum
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Detailní popis výsledků pro rok 2021 naleznete zde

 

Analýza nezaměstnanosti absolventů ZČU a jejích součástí

Analýza hodnotí nezaměstnanost absolventů jednotlivých fakult z několika pohledů. Nezaměstnanost je analyzována jak z pohledu ZČU jakožto celku, tak i z pohledu jednotlivých fakult a hodnotí stav do dubna roku 2017. Míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult s bakalářským stupněm vzdělání, s magisterským stupněm vzdělání a bez rozlišení stupně vzdělání jsou dopočteny zpětně až do roku 2002 a jsou srovnány s nezaměstnaností ZČU. U každé fakulty je prezentován přehled oborů s nejvyšším počtem nezaměstnaných absolventů. Srovnání fakult mezi sebou je provedeno za poslední tři roky. Postupně je zhodnocen podíl fakult na počtu absolventů ZČU a na počtu nezaměstnaných absolventů ZČU v případě bakalářského stupně vzdělání, magisterského stupně vzdělání a bez rozlišení stupně vzdělání. Další srovnání nezaměstnanosti fakult je provedeno s nezaměstnaností jim příslušné skupiny programů v celé ČR.

V první analýze (k září 2019) jsou data sloučena za předchozí tři roky tak, aby bylo možno vyvozovat relevantní závěry. Postupně je zhodnocen podíl fakult na počtu absolventů ZČU  a  na  počtu  nezaměstnaných  absolventů  ZČU  v případě  bakalářského  stupně  vzdělání, magisterského stupně vzdělání a bez rozlišení stupně vzdělání. Dále bylo provedeno srovnání  nezaměstnanosti  fakult s  nezaměstnaností  jim  příslušné  skupiny programů  v  celé  ČR. Očekávané  výsledky  by  měly  být  mírně  pozitivnější  než  za  celou  ČR,  jelikož v Plzeňském  kraji  je  dlouhodobě  nízká  nezaměstnanost  ve  srovnání  se  zbytkem  ČR. Výstup z aktualizace za rok 2020 bude zpracován v září 2021.

Detailní popis výsledků pro rok 2019 ( stav k září 2019 ) naleznete zde:

leaflet2

 

Analýza prostupnosti studia na ZČU

Analýza obsahuje zhodnocení prostupnosti nastupujících studentů prvním ročníkem studia. Zpracována jsou nejnovější data za období 2013 až 2017 dle stavu, který byl v příslušných databázích znám k lednu 2018. Jsou zde sestaveny přehledy základních charakteristik a jsou identifikována studia, která byla ukončena po prvním roce. Dále je vytvořen model fundamentálních vlivů a jsou nalezeny rizikové skupiny charakteristik, které předurčují vysokou pravděpodobnost neúspěchu během prvního roku studia. Jelikož lze každou fakultu považovat za specifickou, jsou veškeré analýzy neúspěšných studií zpracovány pro fakulty odděleně a následně jsou vyvozeny souhrnné závěry.

leaflet4_1_BIG.png

 

leaflet3_2_BIG.png

Celkové srovnání odborů 2019-2021

NEPERIODICKÉ

Přijatí uchazeči o studium: identifikace konkurence a srovnání

Tato analýza se zabývá volbou přijatých uchazečů o bakalářské studium nebo nenavazující magisterské studium, kteří se dostali do situace, že byli přijati na více než jednu školu (fakultu) a vybírali si, jak s nastalou situací naloží, tj. na kterou školu (fakultu) se skutečně zapíší, či zda si zvolí zápis na více škol (fakult), nebo se nezapíší ani na jednu školu. Výsledky analýzy slouží primárně k identifikaci konkurence dané fakulty (tedy na jaké další fakulty jsou uchazeči také přijati) a stanovení její relativní prestiže vůči konkurentům (tedy jaká je šance, že uchazeč přijatý na danou fakultu ZČU a nějakou jinou fakultu bude volit nástup na danou fakultu ZČU).

Odkaz na kompletní analýzu za rok 2019.

leaflet1

 

Zájem o studium na ZČU v Plzni

Analýza byla zpracována společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. (RRA) na podzim 2017. Jejím hlavním cílem bylo odhalit alespoň některé příčiny poklesu zájmu o ZČU, zejm. změny ve spádovém území, pokles podílu uchazečů na ZČU ze spádových území či vliv konkurenčních VŠ. Dalšími cíli bylo: ověřit využitelnost a přínos nových dat o studentech VŠ a přijímacích řízeních na VŠ, vytvořit podrobnou databázi o přijímacích řízeních a studentech VŠ v ČR vhodnou pro interpretaci vývojových trendů, využít dostupná statistická data k hlubšímu pochopení procesů doprovázejících přechod ze sekundárního na terciární stupeň vzdělání a především vytvořit objektivní podklad pro zadání dalších analýz a průzkumů zaměřených na poznání příčin poklesu zájmu o ZČU v Plzni a pro návrh opatření na změnu tohoto trendu.

 

Analýza vývoje platů a mezd pro absolventy v ČR a Plzeňském kraji

Analýza má za cíl zhodnotit obecné mzdové a platové informace (v závislosti na sledované veličině např. průměru, mediánu, meziroční změně, průměrně placené době, počtu zaměstnanců atd., dále na dosaženém vzdělání či krajové příslušnosti, na základě zařazení do základních i detailních profesních skupin, na informacích ohledně vybraných studijních programů) jak za celou Českou republiku, tak i za Plzeňský kraj (nejen) u absolventů Západočeské univerzity v Plzni z několika úhlů pohledu. Tj. jak z pohledu sběru zdrojových dat a tvorby potřebných databází, tak z pohledu možných finálních analýz a výstupů pro další možné použití (informační či marketingové).

 

Analýza obrazu ZČU na sociálních sítích metodami zpracování přirozeného jazyka

Analýza se zabývala mapováním témat spojovaných se ZČU v diskuzích na sociálních sítích, v diskuzních fórech a v diskuzích na zpravodajských serverech v letech 2017-2020. Celkem bylo pracováno s 3,3 miliony texty, ty byly dále filtrovány a zpracovávány metodami zpracování přirozeného jazyka (NLP). Algoritmy sémantické analýzy textu umožňují zmapovat mediální obraz ZČU a jeho součástí a srovnat jej s obrazem ostatních vysokých škol. Strojové učení se supervizí i bez supervize dále detekuje pozitivní/negativní polaritu jednotlivých témat, což opět umožní přesnější vzhled do problematiky mediálního obrazu univerzity.

Detailní popis výsledků naleznete zde:

Prezentace naleznete zde:

COVID – studenti ZČU

Tato analýza se zabývá vyhodnocením odpovědí studentů na ZČU v dotazníku, který zjišťoval dopady nouzového stavu na výuku v zimním semestru akademického roku 2020/2021. Dotazník obsahoval dvě části – jedna zjišťovala skutečnosti vzhledem k vyučovanému předmětu a druhá vzhledem k celkovému studiu.

Odkaz na analýzu naleznete zde:

COVID – zaměstnanci ZČU

Tato analýza se zabývá vyhodnocením odpovědí vyučujících na ZČU prostřednictvím dotazníku, který zjišťoval dopady nouzového stavu na výuku v zimním semestru akademického roku 2020/2021. Dotazník obsahoval celkem 14 dotazů, z nichž některé se týkaly pouze těch, kteří měli v zimním semestru rozvrhovanou výuku. U otázek, u kterých to bylo možné, byly použity statistické testy pro srovnání odpovědí dle jednotlivých součástí ZČU.  Otázky  byly  vyhodnocovány  postupně  a  byly  vždy  vyvozeny  dílčí  závěry.  Cílem vyhodnocení nebylo analyzovat důvody, které respondenty vedly k daným odpovědím a hodnotit je, ale provést statistické vyhodnocení (tam kde to je možné) a analyzovat data tak, aby bylo možno na základě této analýzy tyto závěry vyvozovat.

Detailní popis výsledků naleznete zde: